Materiali

Politika kakovosti

Vizija podjetja je postati uveljavljen proizvajalec plastične embalaže za pakiranje živil.

Da bomo to dosegli, bomo:

 • storitve izvajali v dogovorjenih rokih,
 • investirali v nove tehnologije,
 • stalno vzdrževali in povečevali etično-poslovne standarde (skrb za kupce z upoštevanjem higienskih predpisov, ki so določeni s standardi o izdelkih, kateri prihajajo v stik z živili),
 • sprejeli kakovost kot filozofijo podjetja, ki pravi, da ima naš kupec pravico prejeti visoko kakovosten izdelek za pošteno ceno,
 • stremeli k temu, da bo naše delo na vseh področjih poslovanja že prvič kakovostno opravljeno.

Materiali visoke kvalitete, ki jih uporabljamo pri svojem delu

Naše podjetje na prvo mesto postavlja kvaliteto in skrb za okolje.

Proizvajamo plastične posodice za pakiranje hrane iz:

 • PP–polipropilen folije,
 • PS– polistiren folije in
 • PET- folije.

Vsa embalaža je primerna za predelavo s snovnim recikliranjem in za energetsko predelavo s pridobitvijo toplote v skladu z 8. členom Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS 84/06).

Okoljska politika

V podjetju PANPLAST d.o.o. nenehno skrbimo za uporabo okolju prijaznih materialov in izvajamo poslovne procese, s katerimi varujemo okolje in ohranjamo naravne vire ter zmanjšujemo vplive, ki pri tem nastajajo.

Z uvedbo sistemov ravnanja z okoljem se obvezujemo, da bomo:

 • še naprej nenehno izboljševali odnos do okolja in zmanjševali onesnaževanja,
 • poslovali v skladu s sprejeto in tekoče veljavno zakonodajo ter zahtevami interesnih skupin, na katere smo pristali,
 • si prizadevali za učinkovito rabo energije in gospodarno izrabljanje naravnih virov ter izbirali snovi, ki imajo manjši vpliv na okolje,
 • ekološko posodabljali proizvodnjo,
 • iskali dialog v zvezi z okoljskimi vprašanji z dobavitelji, strankami in zainteresirano javnostjo,
 • ločeno zbirali odpadke na samem izvoru,
 • se zavzemali za nenehno izboljševanje sistema ravnanja z okoljem.

Skrbimo za čim manjše obremenjevanje okolja

PP, PET in PS folijo izdelujemo oziroma ekstrudiramo sami. Material se proizvaja v EU.

Ker folijo proizvajamo sami, tudi celoten odpad, ostanke folije in morebitne nekakovostne posodice predelamo ter ponovno uporabimo za izdelavo folije. Tako s proizvodnjo ne obremenjujemo okolja z odpadom.